යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (Third Republic Constitution) Second Schedule (Lion Flag)

 

SECOND SCHEDULE

 

Article 5

THE NATIONAL FLAG
 
 

 

Specification:

Height to Width Ratio – 1:2

Number of Colors – 4 (Golden Yellow, Green, Orange, Maroon)

Color Specification – Golden Yellow
                              hex: #FFBE29
                              CMYK:  0, 0.254, 0.839, 0
                               RGB: (255, 190, 41)

                                     Green
                              hex: #00534E
                              CMYK: 1, 0, 0.060, 0.674
                              RGB: (0, 83, 78)

                                      Orange
                               hex: #EB7400
                               CMYK: 0, 0.506, 1, 0.078
                               RGB: (235, 116, 0)

                                      Maroon
                               hex: #8D153A
                               CMYK: 0, 0.851, 0.588, 0.447
                               RGB: (141, 21, 58)


 

 
 
 
 
 

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1