යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (Third Republic Constitution) Chapter XI

 CHAPTER XI

 

EXECUTIVE POWERS RETAINED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

 

48.       (1) The following executive powers shall not be devolved and shall be vested in the Central Government.

(a)    The defense and the national security of the State, intelligence service, Armed Forces, any weaponry, explosives, dangerous chemicals, and National Police functions and duties; proclamation of emergency;

(b)   Adoption of national policy on any subject both devolved and not devolved;

 

(c)    Atomic or nuclear energy; national electricity grid;

 

(d)   Internal affairs; immigration, emigration, Citizenship and Residentship, and extradition; protocols; registration of persons, death, marriage, and birth; registration of Non-Government Organizations; incorporations of non-profit organizations including professional institutions by Charter by President; issuing of driver’s license and national identity cards;

(e)   Foreign affairs, entering into agreements or treaties with foreign nations, establishment of diplomatic relations with foreign nations or United Nations Organization, and diplomatic or trade representation;

(f)     War and Peace;

(g)    Posts, telecommunications, radio frequency spectrum, broadcasting, cyber protection, and the Internet;

(h)   Finance in relation to national revenue, the Consolidated Fund, monetary policy, external resources, public debt, foreign loans, currency, coins and legal tender, Central Bank, banking, insurance, finance companies, lotteries, customs, stock exchange, foreign exchange, personal tax, tax on goods and services, CESS and other protection taxes, digital currencies; liquor and excise; and auditing of public money in all national and local levels. ;

(i)      Commercial Sea ports and airports; aviation, civil aviation, and sea navigation; deep space;

(j)     Foreign trade and national commerce; tourism;

(k)    Railway, expressways and grade A high ways;

(l)      Territorial sea, all rivers and streams; canals and waterways spanning several Localities; all big water tanks (“wewa”); any activity beyond the territorial waters of the sea; international sea;

 

(m) Minerals and mines, precious metals, and precious stones;

(n)   Census and statistics;

(o)   Higher education, professional education, research and development, professions including the School Teacher Service (school teachers should be recognized as a profession); gene modification;

(p)   Places or objects of national heritage, UNESCO heritage, national museums, national archives, and archeology;

(q)   Protected Lands, Sky above one hundred meters above ground, State lands, national gardens, and sanctuaries;

(r)     Social safety net; employee funds, arbitration; salaries, wages, allowances, and pensions of people;

(s)    Standards and intellectual properties;

(t)      Wild life, indigenous fauna and flora;

(u)   Public Service; electronic government;

(2)  Any executive power not explicitly devolved to Localities shall be deemed to be vested in the Central Government.

(3) The Central Government shall include one or several or all of President, Parliament, Prime Minister, Cabinet Ministers, Vice President, Governors, or deputy ministers.

(4) The Local Government shall mean Local Council along with Provincial Council.

(5) State Assembly, judiciary system, Constitutional Commission, independent Commissions, and mass communication shall be deemed to constitute part of both Central Government and Local Government.

49.       Both the Central Government and the Local Governments shall work with responsibility, harmony, and in constant consultation with each other when exercising, discharging and performing their powers, duties, responsibilities, and functions in the best interest of the People, the Environment, and Animals.

 

 යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව PDF

 

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1