යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (Third Republic Constitution) Preamble

 යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව PDF

PREAMBLE

 

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SRI LANKA

SVASTI

 

WHEREAS it is the will of the People of Sri Lanka to establish a stable legal just order based on a Supreme Law in the form of a Constitution not derogating its people’s most Supreme power, which:

Assures the Rule of Law;

Assures productive sharing of the executive power;

Ensures good effective and efficient governance;

Promotes peace, ethnic harmony, and the value of Family;

Enshrines Fundamental Rights;

Safeguards the Environment, the Animals, and the natural resources;

Ensures Law be bound to Justice.

 

NOW THEREFORE, WE THE PEOPLE OF SRI LANKA

In the exercise of our Sovereign legislative power, do hereby give unto ourselves this CONSTITUTION;

 

NOW THEREFORE, Be it enacted by the Parliament of the Republic of Sri Lanka as follows:

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1