සංකල්පනා

මා සිත් නොගත් ඈ...                                           Uncertainty Principle Seducing Me...

යමහමහ පෙළහරක් වූ ඈ...                                 පන්සිළු සිළ සිදයා...

ආදර ක්ෂිතිජයේ ඔබෙත් මගෙත්...                           You My Oneness!

My Unbounded Love For You...                     Rage of Lust...

ඇය මා නෙතග අනන්තයයි...                                The Love For Love...

Majesty of Love...                                          Quantum Entanglement in...

Love For Life...                                              ආදර ක්වන්ටමය...

I am in love with the sexy Earth...                 Looking for my lost soul...

I wait an eternity for you...                           සසර සැරි සරන තෙක්...

මැරෙන්නට සිතෙන මළගම...                               I wish if I were a neutrino...

කීරිගහන හදවත...                                              මෙයත් ගෙවී යාවී...         

කිම සිතුවේ විරාගි යැයි මා...

Yashodhara's crying heart (Narasimha gatha)

ලොවෙත් නැති ලව... 

Death of a cosmological phenomenonNo comments:

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top.