ආධුනික ගුවන් විදුලි ශි්ල්පය

2
දවස් ගණනකින් බ්ලොග් පෝස්ට් දමන්නටත් බැරිවුණා. සති දෙකක් පමණ පරිගනකය කැඩී තිබීම නිසාත්, මේ දිනවල ආධුනික ගුවන් විදුලි ශිල්පය (amateur radio or ham) ගැන කියවමින් එම විභාගයට සූදානම් වෙමින් සිටින නිසාත් ඊට කාලය සොයා ගත නොහැකිකමක් තිබේ. ආධුනික ගුවන් විදුලි ශිල්පය ගැන උනන්දුවක් දක්වන අයට ළඟදීම මා විසින් ලියන ඒ සම්බන්ද පාඩම් මාලාවක් බලාපොරොත්තු විය හැකියි. දැනට සිංහල බසින් මේ සම්බන්ද එච්චර පාඩම් හෝ පොතක් නොමැත.
Read More »

අලුත් කමෙන්ට්