ඇමචර් රේඩියෝSpace Weather Forecast

http://www.hamqsl.com/


ශ්‍රී ලංකාවේ ආධුනික ගුවන් විදුලියආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 1

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 2

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 3

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 4

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 5

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 6

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 7

ශ්‍රී ලංකාවට අදාලව ඇසිමතල් මැප් එක (විශාල ප්‍රමාණයේ/කොලිටියේ)...


ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 8

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 9

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 10

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 11

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 12

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 13

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 14

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 15

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 16

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 17

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 18

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 19

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 20

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 21

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 22

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 23

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 24

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 25

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 26

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 27

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 28

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 29

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 30

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 31

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 32

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 34

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 35

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 36

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 37

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 38

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 39

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 40

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 41

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 42

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 43

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 44

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 45

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 46

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 47

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 48

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 49

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 50

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 51

ආධුනික ගුවන් විදුලිය බෑන්ඩ් ප්ලෑන්


අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 52


අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 53

අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 54

අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 55

අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 56

අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 57

අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 58

අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 59

අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 60

අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 61

අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 62

අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 63

අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 64

අාධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 65

පාඩම 65a

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 66

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 67

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 68

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 69

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 70

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 71

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 72

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 73

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 74

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 75

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 76

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 77

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 78

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 79

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 80

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 81

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 82

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 83

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 84

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 85

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 86

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 87

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 88

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 89

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 90

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 91

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 92

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 93


ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 94

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 95

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 96

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 97

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 98

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 99

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 100

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 101

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 102

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 103

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 104

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 105

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 106

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 107

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 108

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 109

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 110

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 111

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 112

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 113

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 114

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 115

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 116

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 117

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 118

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 119

ආධුනික ගුවන් විදුලිය පාඩම 120

ආධුනික ගුවන් විදුලි පාඩම 121

Proposal for Reforming Amateur Radio Service in Sri Lanka

ආධුනික ගුවන් විදුලිය හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 1 ඩවුන්ලෝඩ්

ආධුනික ගුවන් විදුලිය හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 2 ඩවුන්ලෝඩ්

 සිංහලෙන් මෝස්කෝඩ් (Sending Sinhala text in Morse code)

https://lcwo.net/

ආධුනික ගුවන් විදුලිය (සිංහලෙන්) ඉගෙනීමට තවත් වෙබ් අඩවියක්


ආධුනික ගුවන් විදුලි තරංගමාලා ඔස්සේ ලොව පුරා සිදු කෙරෙන සංවාද සජීවිව ඇසීමට SDR (Software Defined Radio) තාක්ෂන ක්‍රමවේදය ඔස්සේ හැකියාව අන්තර්ජාලය (වෙබ් බ්‍රවුසරය) තුලින් දැන් හැකියාව ඇත. ඒ සඳහා පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

http://www.websdr.org/


Comments

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1