යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (Third Republic Constitution) Chapter XLII

 

CHAPTER XLII

 

PROMULGATION OF THE CONSTITUTION

 

327.       (1) This Constitution in whole shall come into force on the day Elections Commission ratifies and proclaims that the People of Sri Lanka has approved it.

(2) Parliament shall meet at a time communicated by the Head of the State.

 

 

 

Devo Vassatukalena

sassasampattihetu ca

phito bhavatu loko ca

raja bhavatu dhammiko

 

 

SIDDHIRASTU

 

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1