යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (Third Republic Constitution) Chapter XXXVII

 CHAPTER XXXVII

 

PUBLIC SECURITY

 

306.       (1) The Public Security Ordinance as amended and in force immediately prior to the commencement of the Constitution shall be deemed to be a law enacted by Parliament.

 

(2) The power to make emergency regulations under the Public Security Ordinance or the law for the time being in force relating to public security shall include the power to make regulations having the legal effect of over-riding, amending or suspending the operation of the provisions of any law, except the provisions of the Constitution.

(3) The provisions of any law relating to public security, empowering President to make emergency regulations which have the legal effect of over-riding, amending or suspending the operation of the provisions of any law, shall not come into operation, except upon the making of a Proclamation under such law, bringing such provisions into operation.

307.       (1) Upon the making of such a Proclamation, the occasion thereof shall, subject to the other provisions of this Article, be forthwith communicated to Parliament and accordingly:

 

(a)    if such Proclamation is issued after the dissolution of Parliament such Proclamation shall operate as a summoning of Parliament to meet on the fifth day after such Proclamation, unless the Proclamation appoints an earlier date for the meeting which shall not be less than three days from the date of the Proclamation; and Parliament so summoned shall be kept in session until the expiry or revocation of such or any further Proclamation or until the conclusion of the General Election whichever event occurs earlier and shall thereupon stand dissolved;

(b)   if Parliament is at the date of the making of such Proclamation, separated by any such adjournment or prorogation as will not expire within five days, a Proclamation shall be issued for the meeting of Parliament within five days.

(2) Where such provisions as are referred to in paragraphs (2) and (3) of Article 306, of any law relating to public security, have been brought into operation by the making of a Proclamation under such law, such Proclamation shall expire after a period of seven days from the date on which such provisions shall have come into operation, unless such Proclamation is approved by a resolution of Parliament:

Provided that if:

(a) Parliament stands dissolved at the date of the making of such Proclamation as is referred to in paragraph 1(a) of this Article; or

(b) Parliament is at such date separated by any such adjournment or prorogation as is referred to in paragraph (1)(b) of this Article; or

(c) Parliament does not meet when summoned to meet as provided in paragraphs (1)(a) or (1)(b) of this Article,

then such Proclamation shall expire at the end of five days after the date on which Parliament shall next meet and sit, unless approved by a resolution at such meeting of Parliament.

(3) Upon the revocation of a Proclamation referred to in paragraph (2) of this Article within a period of five days from the date on which the provisions of any law relating to public security shall have come into operation or upon the expiry of such a Proclamation in seven days in accordance with the provisions of paragraph (2), no Proclamation made within thirty days next ensuing shall come into operation until the making thereof shall have been approved by a resolution of Parliament.

(4) If Parliament does not approve any Proclamation bringing such provisions into operation, such Proclamation shall, immediately upon such disapproval, cease to be valid and of any force in law but without prejudice to anything lawfully done thereunder.

(5) If the making of a Proclamation cannot be communicated to and approved by Parliament by reason of the fact that Parliament does not meet when summoned, nothing contained in paragraph (2) or (3) of this Article, shall affect the validity or operation of such Proclamation:

Provided that in such event, Parliament shall again be summoned to meet as early as possible thereafter.


 යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව PDF

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1