යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (Third Republic Constitution) Chapter VII

 CHAPTER VII

 

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION

 

44.       The Constitution shall be amended or replaced as in the manner described herein.

(1)    Prime Minister, with the approval of Cabinet of Ministers, or a Member of Parliament with consent and signatures of not less than one third of the whole number of Members of Parliament shall submit a Bill to amend or to completely repeal and replace the Constitution to State Assembly;

(2)    Such Bill shall be passed with a Special Majority, as described in paragraph (4) of Article 43;

(3)    Speaker shall endorse such Bill signing the Certificate of endorsement by Members of State Assembly, and order Elections Commission to conduct a Referendum as per the provisions of Article 112;

(4)    After Elections Commission proclaims the result thereof, the President shall endorse such Bill signing the Certificate of endorsement by the People at Referendum, as in the following manner, and the amendment or the Constitution, as the case may be, shall become operational immediately after his signature:

“This Bill (here State the long title of the Bill) has been endorsed by the Speaker and then approved by the People at Referendum, and hereinafter shall be a common law in the Republic.”

Where such Bill becomes law upon the certificate of the President, no court or tribunal shall inquire into, pronounce upon, or in any manner call in question the validity of such amendment or the Constitution, as the case may be, on any ground whatsoever.

 යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව PDF

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1