යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (Third Republic Constitution) Chapter I

 CHAPTER I

 

THE PEOPLE, THE STATE AND SOVEREIGNTY

 

1.       The Republic of Sri Lanka (Ceylon) (LK) is One, Free, Independent, and Sovereign State consisting of the Citizens, the Animals, the Trees, the Nature, the land territories, the territorial sea of the Sea of Sri Lanka, and the Sky of Sri Lanka, as laid down in this Constitution.

 

2.       The Sovereignty of the Republic lies in the Citizen and is inalienable.

3.       The Sovereignty shall include all the powers of government, the Fundamental Rights, the Franchise, and the rich symbiotic Environment; and shall be exercised and performed in the following manner.

(1)    The Fundamental Rights declared and recognized in this Constitution shall be exercised and enjoyed by the People individually and collectively; and shall be respected, secured, and advanced by all State entities without any restrictions, save in the manner and to extent thereinafter provided.

(2)    The Franchise shall be exercisable at elections of representatives to the Parliament and to the Local Councils, and at every Referendum by every Citizen who has attained the age of eighteen years, has the Citizen’s name entered in the Register of Electors, and is not under a Civic Disability.

(3)    The Legislative Power of the People shall be exercised by the Citizen at a Referendum, by the State Assembly, and by the Parliament.

(4)    The Executive Power of the People shall be exercised by the President of the Republic with the Vice President and the Governors of the Provinces, the Prime Minister with the Cabinet of Ministers and the Deputy Ministers, the Chairmen with the Vice Local Chairmen, the Chief Ministers of the Provincial Councils, the Constitutional Council, and the independent Commissions.

(5)    The Judicial Power of the People shall be exercised through the Courts, tribunals, and institutions created and established by the Constitution, or created and established by law in the Parliament; except in regard to matters relating to the privileges, immunities, and powers of Parliament or State Assembly, and of their Members, wherein the Judicial Power of the People may also be exercised directly by the State Assembly to the extent provided by law.

(6)    The Right to authentic information in relation to governance of the State shall be exercised and enjoyed by the Citizens individually and collectively through, inter alia, free mass media and social media; and shall be respected, secured, and advanced by all State entities.

 

4.       (1) The territory of the State shall consist of the Protected Land of Sri Lanka (hereinafter known as the “Green Province (GP)”) which shall not be inhabited by humans,  and five Provinces which may be inhabited by humans, the names of which are set out as:

(a)    Western Province (WP);

(b)   Southern Province (SP);

(c)    Eastern Province (EP);

(d)   Northern Province (NP); and

(e)   Central Province (CP);

Provided that each Province shall be subdivided into eighty Localities whose names are set out in the First Schedule, in accordance with Article 293;

 

Further provided that one of such Localities shall be Sri Jayawardenepura (SJ) which shall be the Capital of Sri Lanka.

(2) The territorial waters and the Exclusive Economic Zone of Sri Lanka shall be known as the “Sea of Sri Lanka”.

(3) The airspace of Sri Lanka over the territorial land and the territorial sea shall be known as the “Sky of Sri Lanka”.

 

5.       The National Flag of the Republic of Sri Lanka shall be the Lion Flag depicted in the Second Schedule with the accurate color details.

6.       The National Anthem of the Republic of Sri Lanka shall be “Sri Lankaa Maathaa”, the words and music of which are set out in the Third Schedule.

7.    The Fourth of February shall be the National Day of the Republic of Sri Lanka.

 

 යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව PDF

 

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1