යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (Third Republic Constitution) Chapter IX

 CHAPTER IX

 

THE EXECUTIVE POWER AND THE DEVOLUTION OF POWER

 

46.       The executive power shall be exercised by the President along with the Vice President and the Governors, the Prime Minister along with the Cabinet Ministers, the Constitutional Council along with the independent Commissions, and the Local Councils along with the Provincial Councils:

Provided that any executive entity named in this paragraph may delegate in accordance with the provisions of this Constitution, some of their executive powers to a State officer or a State entity for the effective and efficient exercise of such power and administration of the functions of the State.

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1