ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගීය හා කොඩිය (National Anthem and Flag of Sri Lanka)

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කොඩියේ දිගට පලල අනුපාතය හා වර්ණ පිලිවිතර පහත ආකාරයට තිබිය යුතුය. (The heigh to width aspect ratio and color specification of the National Flag (the Lion Flag) of Sri Lanka are as follows:)


Height to Width Ratio – 1:2

Number of Colors – 4 (Golden Yellow, Green, Orange, Maroon)

Color Specification – Golden Yellow
                              hex: #FFBE29
                              CMYK:  0, 0.254, 0.839, 0
                               RGB: (255, 190, 41)

                                     Green
                              hex: #00534E
                              CMYK: 1, 0, 0.060, 0.674
                              RGB: (0, 83, 78)

                                      Orange
                               hex: #EB7400
                               CMYK: 0, 0.506, 1, 0.078
                               RGB: (235, 116, 0)

                                      Maroon
                               hex: #8D153A
                               CMYK: 0, 0.851, 0.588, 0.447
                               RGB: (141, 21, 58)

 

 


 

 “ශ්‍රී ලංකා මාතා“ ජාතික ගීයේ ස්වර හා පද (lyrics and musical notes of "Sri Lanka Matha" the national anthem of Sri Lanka)Download:

MP3 audio file of the original National Anthem

MIDI file of the original National Anthem

The music sheet in PDF format 

නිවැරදි දීර්ඝ ස්වර ප්‍රස්ථාර, දීර්ඝ midi ෆයිල් ආදිය අන්තර්ජාලයෙන් සොයා ගැනීමට අපහසු වූ බැවින් මවිසින් මේවා සකස් කරන ලදි.  මෙම ප්‍රස්ථාර ඔරිජිනල් ස්වර ප්‍රස්ථාර වේ. අන්තර්ජාලයේ තිබෙන සියල්ලම පාහේ එක් එක් ශිල්පියා විසින් වෙනස් කරන ලද ඒවාය.

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1