පන්සිළු සිළ සිඳ යා...

Maestro Nimal Mendis... You will forever be in our hearts as one of my land's best musicians (and as a sensational lyricist as well).
"When did I meet you my love
Was it yesterday today or tomorrow
When did I kiss you my love
Was it yesterday today or tomorrow
Only in time eternal I'll know
This love is it real or is it true
Was it yesterday today or tomorrow
That we met my love me and you
When did I miss you my love
Was it yesterday today or tomorrow
I'll say au revoir my love
For yesterday today or tomorrow"

(lyrics by the late Nimal Mendis)

සත්සර සොමි නද සඳ යටින් සෝ සරතැස් සැඬ ඕඝ මතින් සිඳී ගිය පන්සිළු පහන් සිළුව ඔබයි සහෘදයාණෙනි...

https://www.youtube.com/watch?v=w_i30w72JnY

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1