අාදර ක්ෂිතිජයේ ඔ‍බෙත් මගෙත් අසීමාන්තික ප්‍රේමාලිංගනය...අචින්ත්‍ය අහසද
සුවිසල් සාගරද
සීමා වෙද්දී
ක්ෂිතජයේදී ආදරය නම්...
ඔබද මාද නිම් හිම් නැතුවා සේ...
සිංහල කවි

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

දෛශික (vectors) - 1

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1