යමහ මහ පෙළහරක් වූ ඈ...

සෙනෙහසින් මා අර්ද්‍රකර
තුරුලේ උණුසුම්ව
සැබවින්ම ඔබ මට
යමහ මහ පෙළහරකි...සිංහල කවි

No comments:

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

අලුත් කමෙන්ට්