සසර සැරි සරන තෙක්...

බඹ දත් දිවිය
ඇසුරේ සරසවිය
ඔබ්බෙන් දෙවි සිරිය
අසිරි ගෙන මලවිය
නිමවේ වස මාරය
මෙබදු සංසාරය
කිමද ලතවෙනුය...


Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1