මැරෙන්නට සිතෙන මළගම...

මා මළ පසු මගෙ දේහය
සඳුන් යෙදූ දර සෑයක
වල්ල පට්ට රැහැන් යෙදූ
අඟරු දරින් දවා
අඬනු මැනවි සොවා...
සිංහල කවි

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1