කීරිගසන හදවත...

ළපලු ‍සැලෙන විට
උදුවප් මඳ පවනේ
සිසිල දැනෙන විට
ඇඟ කීරි ගසයි
ඔබ සොයයි මා සිත
ගතටත් වඩා...සිංහල කවි.

No comments:

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

අලුත් කමෙන්ට්