කීරිගසන හදවත...

ළපලු ‍සැලෙන විට
උදුවප් මඳ පවනේ
සිසිල දැනෙන විට
ඇඟ කීරි ගසයි
ඔබ සොයයි මා සිත
ගතටත් වඩා...සිංහල කවි.

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

දෛශික (vectors) - 1

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1