බ්ලොග් සම්මානයට තුති...

ලාංකිකයන් විසින් පවත්වාගෙන යන බ්ලොග් අඩවි සඳහා, ඉන් විවිධ ක්ෂේත්‍ර ඔස්සේ වසරේ හොඳම බ්ලොග් ලිපි තෝරා ගිය සෙනසුරාදා වෝටර්ස් එඩ්ජ් හි පැවැත් වූ සම්මාන පිරිනැමීමේ උත්සවයකදී (nelumyaya.com) මා විසින් ලියන ලද තාක්ෂණනික ලිපි පෙලක් වෙනුවෙන්ද සම්මානයක් ලැබී තිබෙන බව ආරංචි විය. එය දැනගැනීමෙන් සතුටක් ලැබූ අතර, එය පිරිනැමූ අයට ස්තූතියද පිරිනමනවා. ඊට මා හට සහභාගි වීමට නොහැකි වීම ගැන කනගාටුවද පළ කරනවා.

No comments:

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

අලුත් කමෙන්ට්