Skip to main content

පට්ට ගවේසි

කුනු හරුප ගීත හා ශෘංගාරාත්මක කලා නිර්මාන අතර වෙනස ගැන ලියන්න කියල ගත්තට ලියලත් වැඩක් නැහැ වගේ හිතෙනවා.  ජාතියේ හැම පැතිකඩක්ම කඩා වැටෙද්දි, පක්ෂ විපක්ෂ භේදයකින් තොරව දේශපාලුවන් විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ රට දූෂ්‍ය කරද්දි එක එක පක්ෂවලට තාමත් හුරේ දමන මරි මෝඩ ජනතාවට කුනුහරුප සිංදු හැර ප්‍රබුද්ධ හෝ සරල රස වින්දන සිංදු දැනේවිද! තම මෑනි, මනුස්සයා යුද්ධ කරද්දි, තමන්ව අවජාතන කල දුකට ශිෂ්නයේ සයිස් එක ගැන සිංදු කීමට දෛර්ය ගත් යොහානිට පට්ට (ග)වේසි නිල නාමය ලබා දුන්නත් අපේ නම් කිසි මෙව්ව එකක් නැක. 

Let's Learn Sinhalese in English 17 (final)I will show you the Sinhala alphabet. I recommend learning it too.
 
Following picture shows the Sinhala vowels. Beside (in front of) each letter is the name of the letter and below each letter is the sound it represents. The first 12 vowels are very important.


The following picture shows the consonants of Sinhala alphabet (not in the conventional order and format). I have crossed out some letters which are redundant and useless (I vehemently support removing these pesky letters from the operating alphabet). Actually you should remember all the letters, but I suggest you to use only the letters that are not crossed out.


Sinhala alphabet is phonetic (that is, each letter shall have one dedicated sound only), therefore it is easier to use than English alphabet. Consonant letters cannot be sounded on their own, and you have to use vowels to aid in them to be pronounced. In English, you just place the vowel just after the constant. For example:
 
K + A -> KA
T+O -> TO
N+OA = NOA
 
Buy the complete book online now.https://www.amazon.com/Learn-Spoken-Sinhala-unconventional-Learners/dp/B084YL9BFX


However, in Sinhala, you can’t use this method. Instead you use diacritical marks (called “pillam” or “pili” in Sinhala) to denote the vowel sound a consonant letter possesses.
Actually all the letters shown as in the above picture already have the vowel sound “a” in them (but they are the default letter forms). The real consonant form must be shown by using a diacritical mark called “kodiya”. After applying kodiya, the letters are called “hal akuru” (akura means letter, and akuru is the plural of akura). Applying a kodiya (to a default letter) is called “hal karanava:”.
 
There are two forms of “kodiya”, and I will list them all in the following table. To show clearly how this diacritical mark in both forms is applied on characters, I have enlarged the first cage in the table. 
 
Sa’gnaka letters can never take a kodiya. In addition, bindhuva and visargaya too cannot take a kodiya (these two letters are natural “hal akuru”, and cannot take any of diacritical marks).
 
ක්   ඛ්
ග්   ඝ්
ච්   ඡ්
ජ්   ඣ්
ට්   ඨ්
ඩ්   ඪ්
ත්   ථ්
ද්   ධ්
ප්    ඵ්
බ්    භ්
න්   ණ්
ල්   ළ්
ශ්   ෂ්
ඤ්   ඥ්
ෆ්   ය්   ර්  
ව්    ස්   හ්

Now let’s see how you write consonants aided with a vowel. For this, you have to use several types of pillam (I have written the names of all the pillam in bold below).  For example:
ක් + අ = (though has a vowel, it is considered as the default letter)
ක් + ආ =
කා (this pillama is called the “aelapilla”)
ක් + ඇ =
කැ (“aedhaya” or “aedhapilla”)
ක් + ඈ =
කෑ (“dhi:rga aedhaya” or “dhi:rga aedhapilla”) (“dhi:rga” means “long”.)
ක් + ඉ =
කි (“ispilla”)
ක් + ඊ =
කී (“dhi:rga ispilla”)
ක් + උ =
කු , න් + උ = නු (“pa:pilla”)
ක් + ඌ =
කූ , න් +ඌ = නූ  (“dhi:rga pa:pilla”)
ක් + එ =
කෙ (“kombuva”)
ක් + ඒ =
කේ (“kombuva ha: kodiya”)
ක් + ඔ =
කො (“kombuva ha: aelapilla”)
ක් + ඕ =
කෝ (“kombuva ha: kodiya sahitha aelapilla”)
ක් + ඓ =
කෛ (“kombu dheka”)
ක් + ඖ =
කෞ (“kombuva ha: gayanukiththa”)
ක් + ඍ =
කෘ (“aelapili gaetaya”)
ක් + ඎ =
කෲ (“aelapili gaeta dheka”)
 
As you can notice, each vowel has a pillama (some vowels have two pillams too). In the following table, I have listed all the Sinhala consonant+vowel combinations. Even if I have shown you all combinations, in practice you will not find some combinations (I have colored them red). I suggest you to write in the letters shown with greenish background. And, I have colored the exceptions in blue too (memorize the differences). 
 

ක්
කා
කැ
කෑ
කි
කී
කු
කූ
කෙ
කේ
කො
කෝ
කෛ
කෞ
කෘ
කෲ
ඛ්
ඛා
ඛැ
ඛෑ
ඛි
ඛී
ඛු
ඛූ
ඛෙ
ඛේ
ඛො
ඛෝ
ඛෛ
ඛෞ
ඛෘ
ඛෲ
ග්
ගා
ගැ
ගෑ
ගි
ගී
ගු
ගූ
ගෙ
ගේ
ගො
ගෝ
ගෛ
ගෞ
ගෘ
ගෲ
ඝ්
ඝා
ඝැ
ඝෑ
ඝි
ඝී
ඝු
ඝූ
ඝෙ
ඝේ
ඝො
ඝෝ
ඝෛ
ඝෞ
ඝෘ
ඝෲ
ච්
චා
චැ
චෑ
චි
චී
චු
චූ
චෙ
චේ
චො
චෝ
චෛ
චෞ
චෘ
චෲ
ඡ්
ඡා
ඡැ
ඡෑ
ඡි
ඡී
ඡු
ඡූ
ඡෙ
ඡේ
ඡො
ඡෝ
ඡෛ
ඡෞ
ඡෘ
ඡෲ
ජ්
ජා
ජැ
ජෑ
ජි
ජී
ජු
ජූ
ජෙ
ජේ
ජො
ජෝ
ජෛ
ජෞ
ජෘ
ජෲ
ඣ්
ඣා
ඣැ
ඣෑ
ඣි
ඣී
ඣු
ඣූ
ඣෙ
ඣේ
ඣො
ඣෝ
ඣෛ
ඣෞ
ඣෘ
ඣෲ
ට්
ටා
ටැ
ටෑ
ටි
ටී
ටු
ටූ
ටෙ
ටේ
ටො
ටෝ
ටෛ
ටෞ
ටෘ
ටෲ
ඨ්
ඨා
ඨැ
ඨෑ
ඨි
ඨී
ඨු
ඨූ
ඨෙ
ඨේ
ඨො
ඨෝ
ඨෛ
ඨෞ
ඨෘ
ඨෲ
ඩ්
ඩා
ඩැ
ඩෑ
ඩි
ඩී
ඩු
ඩූ
ඩෙ
ඩේ
ඩො
ඩෝ
ඩෛ
ඩෞ
ඩෘ
ඩෲ
ඪ්
ඪා
ඪැ
ඪෑ
ඪි
ඪී
ඪු
ඪූ
ඪෙ
ඪේ
ඪො
ඪෝ
ඪෛ
ඪෞ
ඪෘ
ඪෲ
ත්
තා
තැ
තෑ
ති
තී
තු
තූ
තෙ
තේ
තො
තෝ
තෛ
තෞ
තෘ
තෲ
ථ්
ථා
ථැ
ථෑ
ථි
ථී
ථු
ථූ
ථෙ
ථේ
ථො
ථෝ
ථෛ
ථෞ
ථෘ
ථෲ
ද්
දා
දැ
දෑ
දි
දී
දු
දූ
දෙ
දේ
දො
දෝ
දෛ
දෞ
දෘ
දෲ
ධ්
ධා
ධැ
ධෑ
ධි
ධී
ධු
ධූ
ධෙ
ධේ
ධො
ධෝ
ධෛ
ධෞ
ධෘ
ධෲ
ප්
පා
පැ
පෑ
පි
පී
පු
පූ
පෙ
පේ
පො
පෝ
පෛ
පෞ
පෘ
පෲ
ඵ්
ඵා
ඵැ
ඵෑ
ඵි
ඵී
ඵු
ඵූ
ඵෙ
ඵේ
ඵො
ඵෝ
ඵෛ
ඵෞ
ඵෘ
ඵෲ
බ්
බා
බැ
බෑ
බි
බී
බු
බූ
බෙ
බේ
බො
බෝ
බෛ
බෞ
බෘ
බෲ
භ්
භා
භැ
භෑ
භි
භී
භු
භූ
භෙ
භේ
භො
භෝ
භෛ
භෞ
භෘ
භෲ
ඤ්
ඤා
ඤැ
ඤෑ
ඤි
ඤී
ඤු
ඤූ
ඤෙ
ඤේ
ඤො
ඤෝ
ඤෛ
ඤෞ
ඤෘ
ඤෲ
ණ්
ණා
ණැ
ණෑ
ණි
ණී
ණු
ණූ
ණෙ
ණේ
ණො
ණෝ
ණෛ
ණෞ
ණෘ
ණෲ
න්
නා
නැ
නෑ
නි
නී
නු
නූ
නෙ
නේ
නො
නෝ
නෛ
නෞ
නෘ
නෲ
ම්
මා
මැ
මෑ
මි
මී
මු
මූ
මෙ
මේ
මො
මෝ
මෛ
මෞ
මෘ
මෲ
හ්
හා
හැ
හෑ
හි
හී
හු
හූ
හෙ
හේ
හො
හෝ
හෛ
හෞ
හෘ
හෲ
ඥ්
ඥා
ඥැ
ඥෑ
ඥි
ඥී
ඥු
ඥූ
ඥෙ
ඥේ
ඥො
ඥෝ
ඥෛ
ඥෞ
ඥෘ
ඥෲ
ශ්
ශා
ශැ
ශෑ
ශි
ශී
ශු
ශූ
ශෙ
ශේ
ශො
ශෝ
ශෛ
ශෞ
ශෘ
ශෲ
ෂ්
ෂා
ෂැ
ෂෑ
ෂි
ෂී
ෂු
ෂූ
ෂෙ
ෂේ
ෂො
ෂෝ
ෂෛ
ෂෞ
ෂෘ
ෂෲ
ස්
සා
සැ
සෑ
සි
සී
සු
සූ
සෙ
සේ
සො
සෝ
සෛ
සෞ
සෘ
සෲ
ෆ්
ෆා
ෆැ
ෆෑ
ෆි
ෆී
ෆු
ෆූ
ෆෙ
ෆේ
ෆො
ෆෝ
ෆෛ
ෆෞ
ෆෘ
ෆෲ
ය්
යා
යැ
යෑ
යි
යී
යු
යූ
යෙ
යේ
යො
යෝ
යෛ
යෞ


ර්
රා
රැ
රෑ
රි
රී
රු
රූ
රෙ
රේ
රො
රෝ
රෛ
රෞ


ල්
ලා
ලැ
ලෑ
ලි
ලී
ලු
ලූ
ලෙ
ලේ
ලො
ලෝ
ලෛ
ලෞ


ළ්
ළා
ළැ
ළෑ
ළි
ළී
ළු
ළූ
ළෙ
ළේ
ළො
ළෝ
ළෛ
ළෞ


ව්
වා
වැ
වෑ
වි
වී
වු
වූ
වෙ
වේ
වො
වෝ
වෛ
වෞ
වෘ
වෲ

ඟා
ඟැ
ඟෑ
ඟි
ඟී
ඟු
ඟූ
ඟෙ
ඟේ
ඟො
ඟෝ
ඟෛ
ඟෞ
ඟෘ
ඟෲ

ඬා
ඬැ
ඬෑ
ඬි
ඬී
ඬු
ඬූ
ඬෙ
ඬේ
ඬො
ඬෝ
ඬෛ
ඬෞ
ඬෘ
ඬෲ

ඳා
ඳැ
ඳෑ
ඳි
ඳී
ඳු
ඳූ
ඳෙ
ඳේ
ඳො
ඳෝ
ඳෛ
ඳෞ
ඳෘ
ඳෲ

ඹා
ඹැ
ඹෑ
ඹි
ඹී
ඹු
ඹූ
ඹෙ
ඹේ
ඹො
ඹෝ
ඹෛ
ඹෞ
ඹෘ
ඹෲ

You can read tons of text in Sinhala letters on the Internet. To read and write Sinhala letters, you must have a Sinhala font in Unicode standard. The Sinhala font “Iskolapotha” designed by Microsoft is really perfect. All the modern operating systems in computers and smart phones now support Unicode standard, but most probably these devices may not render/show Sinhala though (instead, you will see a bunch of small boxes). The problem is that these devices have no Sinhala Unicode font installed on them  yet (after installing one, you can work with Sinhala easily just as you would work with English or any other language for that matter). Due to some technical glitches, sometimes (mostly Windows operating systems) you may not be able to write Sinhala correctly. In that case, there are some simple fixes (installing a very tiny program) and you can google them.

END.

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,