රෙද්දෙ ප්‍රොෆෙෂනල්...

This is an invitation sent to BCS members for an event.


From: BCS Sri Lanka Section [mailto:srimem@lists.bcs.org.uk]
Sent: Tuesday, September 29, 2015 10:13 PM
To: srimem@lists.bcs.org.uk
Subject: IT Blast - Dinner Dance for ICT Industry
Dear Sri Lanka Section Member,
CSSL as an associate organization of BCS the Chartered Institute for IT Sri Lanka Section is organizing a dinner dance for the ICT industry in Sri Lanka. They are offering a special rate for BCS Sri Lanka Section Members and you are kindly requested to get involved in this event.
Key points are as follows:
Dinner Dance is on the 30th of October, at Cinnamon Grand, from 8pm onwards
Live music with Gypsies
Tickets are being sold at 7,500 each, but for members of sister organisations such as the BCS, the ticket would be available at 6,500. Would be great value for money since they are giving a bottle of Chivas Whiskey, Absolut Voda, and Red Wine to each table of 10.
There are a few prizes and surprises on offer as well.
(Kindly see the broacher for more details)
Thanks and regards,
Secretariat
BCS the Chartered Institute for IT Sri Lanka Section


They highlight giving whiskey, vodka (russian kasippu), and red wine. Even AGMs of the BCS is advertized and highligted saying they give champaign. අපේ එවුන් දන්නෙ නැහැ අවශ්‍ය දේ අරං අනවශ්‍ය දේ බැහැර කරන්න. සුද්ද පස්ස හෝදන්නේ නැති නිසා මුනුත් පස්ස හෝදන්නේ නැති, සුද්ද හැදි ගෑරුප්පුවලින් කන නිසා මුනුත් හැදි ගෑරුප්පුවලින් කන අමන රොත්තක්. I regret for being a member of the BCS with a bunch of sophisticated idiots disguised as professionals. (Anyway I am not a member anymore). මුංගෙ රෙද්දේ ප්‍රොෆෙෂනල්...

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1