කියවන උන් හොල්මන් කරන මෙන්න ගැසට්

2017 මැයි 12 දින රජයේ මුද්‍රනාලයෙන් ප්‍රකාශයට පත් අංක 2019 දරන ඉංග්‍රිසි ගැසට් පත්‍රයේ තිබෙන රජයේ නිවේදනයක තිබෙන ව්‍යාකරණ දෝෂ සිල්ලරට නොව තොග වශයෙන්ම තිබෙනු දැක කාටත් දැන ගැනීම පිනිස ඒ ගැන ලිවීමට සිතුවා... සාමාන්‍යයෙන් රජයේ මුද්‍රනාලයේදී සෝදුපත් බැලීම සිදු කරතත්, මෙම නිවේදනය සොදුපත් බැලූ එවුන් කරටි කැඩෙන්න බීගෙන ඔලුව සාක්කුවේ දාගෙන එය සමහරවිට සිදු කරන්නට ඇති. සරල සිම්පල් කැපිටල් අකුරු හරිහැටි ලිවීම, විරාම ලකුණු දැමීම වැනි සරල කාරණයේ සිට කර්මකාරක වාක්‍ය හා පාද ලිවීමේ දෝෂ දක්වා සෑම ජාතියේම දෝෂ මෙහි ඇත.No comments:

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

අලුත් කමෙන්ට්