Skip to main content

අනුකලනය (integration) - 11


ශ්‍රිත දෙකක වෙනසෙහි වර්ගඵලය සෙවීම

සාමාන්‍ය නිශ්චිත අනුකලයෙන් (integration) එම ශ්‍රිතය විසින් x අක්ෂය මත සාදන වර්ගඵලය ලැබෙන බව ඔබ දන්නවා. යම් ශ්‍රිත දෙකක ප්‍රස්ථාර වක්‍ර දෙකකින් ලැබෙන වර්ගඵලයත් එම ශ්‍රිත දෙකෙහි වෙනස නිශ්චිත අනුකලනය කිරීමෙන් ලැබෙන බවත් මොහොතකට පෙර ඔබ දැක්කා. එනම් පහත ආකාරයේ ශ්‍රිත දෙකක වෙනසක් නිශ්චිත අනුකලය කළ විට එම ශ්‍රිත දෙකෙහි වක්‍ර අතර තිබෙන වර්ගඵලය සෙවිය හැකියි.ඉහත ශ්‍රිත දෙක හා ඒ අතරමැද නිර්මාණය කරන වර්ගඵලය පහත රූපයෙන් පෙනේ. ස්වායත්ත විචල්‍ය හරහාට හෙවත් x අක්ෂය දිගේ නිරූපණය කරන විට හා සිරස්ව හෙවත් y අක්ෂය දිගේ නිරූපණය කරන විට යන අවස්ථා දෙක සඳහාම වර්ගඵලයන් දක්වා ඇත. එනම් x විෂයෙන් අනුකලනය කරන විට පළමු රූපයේ ආකාරයෙනුත්, y විෂයෙන් අනුකලනය කරන විට දෙවන රූපයේ ආකාරයෙනුත් පෙනේවි. දෙකෙන්ම අවසානයේ ලැබෙන්නේ එකම වර්ගඵලය වේ.උදාහරණයක් ලෙස, y = 4x + 16 හා y = 2x2 + 10 යන ශ්‍රිත දෙක x අගය පරාසය -1 හා 3 අතර තුර සාදන වර්ගඵලය සොයමු. පහත එම ප්‍රස්ථාර දෙකම එකට ඇඳ ඇති අතර, සෙවීමට යන වර්ගඵලය තමයි කොල පාටින් දිස්වන්නේ. 

 

ශ්‍රිතය පරිභ්‍රමණයෙන් පරිමාව සෙවීම

මේ ආකාරයටම සංකීර්ණ (නමුත් නිශ්චිත රටාවක් සහිත) හැඩතලවල පරිමාවන් සෙවීමටද නිශ්චිත අනුකලනය යොදා ගන්නවා. එය සිදු කරන පියවර කිහිපයකිනි. පළමුව යම් ශ්‍රිතයක් තිබිය යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස y=f(x) යන සාධාරණ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්ථාර වක්‍ර හැඩය පහත රූපයේ ආකාරයට පවතී යැයි සිතමු.දෙවනුව, එම ප්‍රස්ථාර වක්‍රය සුදුසු ප්‍රස්ථාර අක්ෂයක් වටා පරිභ්‍රමණය කළ යුතුය (පරිභ්‍රමණය කරනවා යනු කරකවනවා යන්නයි). උදාහරණයක් ලෙස ඉහත ප්‍රස්ථාර වක්‍රය x අක්ෂය වටා පරිභ්‍රමණය කළ විට පහත ආකාරයේ රූපයක් ලැබේවි.බලන්න දැන් අපට ලැබී තිබෙන්නේ ත්‍රිමාන (ඝන) වස්තුවක් නේද (බුලත් හෙප්පුවක් වැනි)? ඒ කියන්නේ දැන් අපට එහි පරිමාව සෙවිය හැකියි. එහෙත් ඝනයක, සිලින්ඩරයක, ගෝලයක ආදී වස්තුවක මෙන් සරලව යම් සූත්‍රයකින් පරිමාව සොයන්නට බැහැ අවිධිමත් හෝ සංකීර්ණ හැඩයන් සහිත වස්තුන්වල. එහෙත්, කොතරම් සංකීර්ණ හැඩයක් සහිත වුවත්, ත්‍රිමාන වස්තුව ලැබුණේ ඉහත පෙන්වා දුන් පරිදි යම් ශ්‍රිතයක ප්‍රස්ථාර වක්‍රය කරකැවීමෙන් නම්, එවිට නිශ්චිත අනුකලනය යොදාගෙන පහසුවෙන්ම එහි පරිමාව සොයා ගත හැකිය. ත්‍රිමාණ වස්තුවේ පරිමාව නිර්මාණය වන්නේ කරකැවීමෙන් නිසා, පරිභ්‍රමණයෙන් පරිමාව (volume by revolution) සෙවීම ලෙස ඊට ව්‍යවහාර කෙරෙනවා. දැන් උදාහරණයක් බලමු.

y = x2 – 4x + 5 යන ශ්‍රිතයේ x=1 හා x=4 යන පරාසය තුළ, එම ශ්‍රිතය x අක්ෂය වටා අංශක 360ක් පරිභ්‍රමණය වීමෙන් සෑදෙන ත්‍රිමාන රූපයේ පරිමාව සොයමු. පළමුව එම ප්‍රස්ථාරයේ හැඩයත්, එම හැඩය පරිභ්‍රමණය කළ පසු ලැබෙන ත්‍රිමාන හැඩයත් බලමු.
දැන් කොහොමද නිශ්චිත අනුකලයෙන් හරියටම පරිමාව සොයන්නේ? එය සිදු කරන්නට යන ක්‍රමය මෙයයි. ඉහත දකුණු පස ඇති ඝන රූපයට අවධානය යොමු කරන්න. එම ඝන රූපය පාන් ගෙඩියක් පෙති කපන්නා සේ, ඉතා සිහින් පෙතිවලට (disc) දැන් කපන්න. පෙති අනන්ත ගණනකට කැපිය යුතුය. පරිභ්‍රමණය නිසා හැමවිටම මෙවැනි ඝන රූපයක් පරිභ්‍රමණය සිදු කළ අක්ෂය වටා සමමිතික වේ. ඒ කියන්නේ එක් එක් පෙත්තක් පෙනෙන්නේ රවුම් තැටි ලෙසයි. පහත රූපවල එම තැටි අතරින් එක් තැටියක් පමණක් (කොල පාටින්) පැහැදිලිවම දර්ශනය වේ.
දැන් ඔබට පුලුවන් තැටියක මතුපිට වර්ගඵලය සොයන්න. ඒ සඳහා වෘත්තයක වර්ගඵලය සොයන සරල A = πr2 යන සූත්‍රය යොදන්න. මෙහි r යන අරය යනු එම පෙත්ත තිබෙන ස්ථානයේ y අගය හෙවත් ශ්‍රිතයයි. එය ඉහත රූපයේ දක්වා තිබෙනවා (එම අරය සහිතව තමයි x අක්ෂය වටා රවුම කරකැවෙන්නේ). ඒ කියන්නේ ඉහත රූපයේ දක්වා තිබෙන පෙත්තේ වර්ගඵලය πy2 = π(x2 – 4x + 5)2 වේ.

ඉහත පෙත්තක ගනකම x නම්, පෙත්තේ පරිමාව පහසුවෙන් සෙවිය හැකියි ඉහත ලබා ගත් වර්ගඵලය ගනකමින් ගුණ කිරීමෙන්. දැන් ඔබට පැහැදිලි වෙනවානෙ මෙම පෙති සියල්ලෙහිම පරිමාවන් එකතු කළ විට ලැබෙන්නේ එම සම්පූර්ණ වස්තුවේ පරිමාව කියාත්, එය නිශ්චිත අනුකලයෙන් පහසුවෙන්ම සිදු කළ හැකි බවත්. ඒ අනුව මෙම උදාහරණයේ පරිමාව සොයමු.මේ අනුව ඇත්තටම අවසානයේ ඔබට කරන්නට තිබෙන්නේ සුපුරුදු නිශ්චිත අනුකල ප්‍රකාශයක් සුලු කරන එක බව පේනවාද? ඔබට අමුතුවෙන් කරන්නට තිබෙන්නේ දී ඇති ශ්‍රිතයෙන් ඉහත විස්තර කළ ආකාරයට තුනී පෙත්තක වර්ගඵලය සොයන්නට පමණයි. ඉන්පසු එම පෙත්තේ වර්ගඵලය සොයන ශ්‍රිතයයි දී ඇති පරාසය තුළ අනුකල කළ යුත්තේ.

සමහරවිට පරිභ්‍රමණය සිදු කරන්නේ අංශක 360ම නොවේ. අංශක 180ක් හෝ වෙනත් අංශක ගණනක්ද විය හැකියි. එවිටත්, ඔබ දන්නා සාමාන්‍ය ගණිත දැනුම උපයෝගි කරගෙන අවශ්‍ය වෙනස් කම් සිදු කර අනුකල ප්‍රකාශය සාදා ගත හැකියි. උදාහරණයක් ලෙස, ඉහත උදාහරණයේම අංශක 360 වෙනුවට පරිභ්‍රමණය සිදු කරන්නේ අංශක 180 ක් නම්, එවිට, පෙත්තේ වර්ගඵලය ලෙස ගත යුත්තේ πr2 නොව πr2/2 වේ. අංශක 90ක් නම් පරිභ්‍රමණය කරන්නේ එවිට එය πr2/4 විය යුතුය. ඒ ආදී ලෙස ඔබට එය සුදුසු පරිදි වෙනස් කළ හැකියිනෙ.

තවත් අවස්ථවලදී ඉහත උදාහරණයේ මෙන් තනි ශ්‍රිතයක නොව, ශ්‍රිත දෙකක වෙනසක් පරිභ්‍රමණය කිරීමෙන් ලැබෙන ඝන වස්තුවක පරිමාව සොයන්නටත් වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස පහත රූපයේ දැක්වෙනවා ශ්‍රිත දෙකක් (රතු හා නිල් වක්‍රවලින්). එම දෙක අතරමැද තිබෙන ක්ෂේත්‍රඵලය y අක්ෂය වටා පරිභ්‍රමණය කළ විට සෑදෙන ඝන රූපය බලන්න. y = x/4 හා y = 3x යන ශ්‍රිත දෙකයි මෙහි පවතින්නේ.
ඉහත දකුණුපස ඇති ඝන රූපයේ තද දුඹුරුපාට මැද කොටසින් කියන්නේ හිස් අවකාශයකි. එහි හැඩය සිතින් ඇඳගන්න. මෙහිදීත් අප සිදු කරන්නේ ඉහත මූලික පියවරවල්මයි. එකම වෙනස දැන් තනි වෘත්තයක් වෙනුවට වෘත්ත දෙකක වෙනසයි ගැනීමට සිදු වන්නේ.

තවද, දැන් පරිභ්‍රමණය සිදු කරන්නේ y අක්ෂය වටා බැවින්, නිශ්චිත අනුකලයද ඒ අනුව එම අක්ෂය දිගේ සිදු විය යුතුය. එහෙත් අපට ශ්‍රිත දෙක ලබා දී ඇත්තේ x අක්ෂය දිගේ පවතින ආකාරයටයි (ඒ කියන්නේ x විචල්‍ය ලෙස ඇත). දැන් එම ශ්‍රිත දෙක y විචල්‍යය ලෙස පවතින ශ්‍රිත දෙකක් බවට පත් කරගත යුතුය. එය ඉතාම පහසුය (x වෙනුවට y උක්ත වන පරිදි එම ගණිත ප්‍රකාශ සකස් කරන්න).

y = x/4 → x = 4y
y = 3x → x = y3
ඉහත රූපයේ පේනවා වෘත්ත දෙකක වෙනස ගැනීමේදී ඒවා මුදු (ring) ලෙස දිස්වන බව. දැන් අපට කරන්නට තිබෙන්නේ මෙවැනි තුනී මුදු දී ඇති පරාසය තුළ අනුකලනය කිරීමයි. පළමුව මුදුවක වර්ගඵලය සොයමු.

මුදුවක වර්ගඵලය = පිටත රවුමේ වර්ගඵලය - ඇතුලත රවුවේ වර්ගඵලය
= π(4y)2π(y3)2 = π(16y2 - y6)

එවිට මුදුවලින් සෑදෙන මුලු ත්‍රිමාන වස්තුවේම පරිමාව සොයමු (y = 0 සිට y = 2 යන පරාසය තුල).මේ ආදී ලෙස සාමාන්‍ය ගණිත දැනුමත් අනුකල දැනුමත් යොදාගෙන විවිධ අවස්ථාවල පරිමාවන් සොයන අයුරු ඉගෙන ගන්න.

අවසාන වශයෙන්

අනුකලනයේ විවිධ ස්වරූප ගණනාවක් ඔබ ඉගෙන ගත්තා - අනිශ්චිත, නිශ්චිත, විෂම, බහුවිධ, පුනර්කෘත. තවත් සුවිශේෂි ආකාරවල අනුකලයන් තිබෙනවා (විශේෂයෙන්ම දෛශිකයන් සමග අනුකල සිදු කරන විට). අනුකලයේ ස්වරූපය කුමක් වුවත්, මූලික ගණනය කිරීමේ ක්‍රමයේ වෙනසක් නැති බව මතක තබා ගන්න.

අනුකලයේ විවිධ යෙදුම් අතිවිශාල වශයෙන් ඇත. ඒ ඒ යෙදුම්/විෂයන් ඉගෙන ගෙන ඒ දැනුමත් සමග අනුකලයන් යොදා ගන්න. ගණිත සිද්ධාන්ත තනිවම ඉගෙන ගැනීම තරමක අභියෝගයකි මොකද ගණිතය යනුම විද්‍යාව/දැනුම ඉදිරිපත් කරන එක්තරා විදියක භාෂාවකි.

පළමුව ශ්‍රිත ගැන හොඳ දැනුමක් ලබා ගෙන, ඉන්පසු සීමා හා අවකලනය ගැනත් හොඳින් ඉගෙන ගත යුතුයි අනුකලනය ඉගෙනීමට පෙර. මේ පොතෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති පිළිවෙලට ක්‍රමයෙන් ඉගෙන ගන්න. කොටස් මඟ හරිමින් ඉදිරියට ඇති පාඩම් කියවන්නට එපා. අනුකලනය යනු කොහොමත් තරමක අපහසුතාවක් ඇති කරන විෂයකි. එනිසා, ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව ඉගෙන නොගත්තොත් සමහරවිට අනුකලනය ඉගෙන ගන්නට යන ඔබවත් "අවකලනය" වෙලා තමයි අවසන් වන්නේ (අනුකලනය ගැන තරමක් හෝ උගත් බොහෝ අයට අනුකලනය දැක්ක ගමන් අනෙයි අපොයි කියා කියවෙන්නේ ඒ නිසා වෙන්නටත් පුලුවන්).

Comments

 1. Derivatives tell us the rate.
  For areas we integrate.

  Derivative, derivative,
  the limit of a quotient.
  A quotient, both parts going nil,
  Behold, you reach a value still.

  Integral, integral
  the limit of the Riemann sums.
  Add more and more of less and less,
  The errors disappear, we guess

  Calculus, calculus
  United are thy branches.
  Because of that eternal gem,
  The Fundamental Theorem

  ReplyDelete
  Replies
  1. Very beautiful... who says science is no art?

   Delete
  2. The rate of change of a function
   Fluxion as known then by Newton
   With his sister the Integration
   The jewel of math and calculation

   Delete
  3. Wooow....

   Yesterday I found my first "guru dewiya" on YouTube. He said about poetry and I thought to write a poem. I stole a poem because I am not creative.

   How did you become such a poet?? What is the secret? Boot ekada.? hahaa..

   Delete
  4. ගුරුතුමාගේ කවිය: https://youtu.be/kVfkQ_hv2JU 12 වන මිනිත්තුවේ සිට

   ඔය චැනල් එකෙත් කොහෙහරි කොමෙන්ටුවක් දාන්න...

   Delete

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,