කිම සිතුවේ විරාගී යැයි මා...වියැළුණු නෙතකින් නොවැටෙනා කඳුළු කැට
බිඳුණු හදකින් නොනඟිනා සෝ සුසුම්
ගොළු වූ මුවකින් නොගැයූ ළසෝ ගී
නොදුටු නොහැඟු නොඇසු පමණින්
කිම සිතුවේ විරාගී යැයි මා...සිංහල කවි.

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1