ලොවෙත් නැති ලව...

පෙමක් සුරමය පෙමක් පතා ආ හදක් උනුහුම් හදක්
හදත් අඬනා හදත් නොලැබම පෙමත් එඋතුම් පෙමත්
හිතක් ළඟ තව හිතක් බව එය දෙයක් දුර්ලබ දෙයක්
ලොවෙත් නැත ලොවි ගහෙත් නැත මට ළඳක් සේ පුන් සඳක්...
සිංහල කවි

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1