Skip to main content

පට්ට ගවේසි

කුනු හරුප ගීත හා ශෘංගාරාත්මක කලා නිර්මාන අතර වෙනස ගැන ලියන්න කියල ගත්තට ලියලත් වැඩක් නැහැ වගේ හිතෙනවා.  ජාතියේ හැම පැතිකඩක්ම කඩා වැටෙද්දි, පක්ෂ විපක්ෂ භේදයකින් තොරව දේශපාලුවන් විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ රට දූෂ්‍ය කරද්දි එක එක පක්ෂවලට තාමත් හුරේ දමන මරි මෝඩ ජනතාවට කුනුහරුප සිංදු හැර ප්‍රබුද්ධ හෝ සරල රස වින්දන සිංදු දැනේවිද! තම මෑනි, මනුස්සයා යුද්ධ කරද්දි, තමන්ව අවජාතන කල දුකට ශිෂ්නයේ සයිස් එක ගැන සිංදු කීමට දෛර්ය ගත් යොහානිට පට්ට (ග)වේසි නිල නාමය ලබා දුන්නත් අපේ නම් කිසි මෙව්ව එකක් නැක. 

Be a Hypnotist before Next Week

https://www.amazon.com/dp/1983231568
Having written a book on hypnosis in Sinhala language (my mother tongue) that you can freely read on this website, and having received lots of comments, emails, and phone calls from the general readership for that, I thought of writing a book on hypnosis in English.

There are tons of books, both good and bad, on this subject in English, but my way and style of writing is so different, and therefore I honestly think this book will be unique.

I always believe as a writer that the text should be simple and factual as much as possible.

This English version is not a literal translation of my Sinhala medium book, but rather an adaptation with much rewriting afresh.

Though my Sinhala medium book tries to teach hypnosis beyond just basic level, the English version is oriented towards the hobbyist.

This book covers all the basics and beyond that any hypnotist - amateur or expert, shall know.

The Table of the Contents of the book as shown here will attest the fact that this book is all comprehensive.

Introduction
   What can HYPNOSIS do?

Mind
   Mind Model
      Conscious Mind
      Subconscious Mind
      Unconscious Mind
   Critical Factor

What is HYPNOSIS?
   Old school hypnosis
      Faulty Progressive Relaxation
   Basics of Hypnosis
   Hypnotic suggestions
      Pre-hypnotic suggestions
      Post-hypnotic suggestions


Brief History of Hypnosis
   Faith healing & Placebo effect
   Psychosomatic diseases

Hypnotizing Step by Step
   Pre-talk
      Sample Pre-talk
   Induction
      Elman Induction Script

      Special characteristics of an induction

Emerging
   First Technique
   Second Technique
   Emergency technique
   If the surrounding has background noise…
   Hypnotic amnesia

Depth of Hypnosis
   Deepening techniques
      Deepening with breathing
      Counting down
      Imagery
      Fractionation
      Feedback
      Physical handling
      “I need an interval”
   Subsequent sessions

Abreaction

Further on hypnosis
   Hypnotherapy
      Direct Suggestion
      Hypno-analysis

Self-hypnosis

Group hypnosis

Random thoughts…

Two paths of hypnosis

Types of induction
   Standard inductions
   Rapid inductions
   Instant inductions

How to write script
   What not to expect from hypnosis
   Sample script
   Hobbyist script

Regression
   How to regress

Self-hypnosis
   Anchoring self-hypnosis

A few more inductions
   Hand drop induction
   Progressive relaxation induction
   Play a game induction

Final notes

The following are some excerpts from the book.


What can HYPNOSIS do?


Well, the list may be so long, but I would love to list down the main ones as follows. The following list is actually a set of cases/situations/conditions where hypnosis can be used to mitigate or solve the problems.


   ·         Addictions like smoking, alcoholism

   ·         Bad habits like nail biting

   ·         Phobias like fear to speak publicly

   ·         Unnecessary stress as in uncontrollable exam stress

   ·         Psychosomatic disorders as in getting stomachache when you are about to face a challenge or bitter experience.

   ·         Incessant negative/gloomy feelings

   ·         Lack of self-esteem and self-confidence

   ·         Chronic pains

   ·         Laziness and lack of interest for studies

In fact, the above list is abbreviated and symbolic only, and under each category, there are lots of subcategories in each. For example, there are a few dozens of phobias – fear of public speaking, fear of copperware, fear of being in high places from ground, fear of being in open areas, fear of glittering materials, fear of women, and so on and so forth.
What is HYPNOSIS?


“Hypnosis is the bypass of the critical mind of the person, and establishment of acceptable selective thinking.”


This is the most comprehensive best definition with the least number of words. That can be considered the standard definition too. There are a few other definitions (such as “hypnosis is to cause an altered state of mind”, “hypnosis is highly focused mind”, etc). According the above standard definition, hypnosis is of two important facts.


    1.      It bypasses the critical factor. It is the most essential part. This is the active and challenging part for the hypnotist too. Somebody may regard this stage as “you make the mind fall asleep”.When your mind’s CF is bypassed, it reduces the noise in your mind. It becomes so calm that outsiders just see the person in hypnosis as “sleeping”; but remember that she is in fact not sleeping.However much you try to bypass the CF, the hypnotist can never bypass it completely. The deeper (further) you bypass it, the better and the easier for the suggestions to reach the subconscious.Sometimes you may have seen such terms as light hypnosis, medium hypnosis, and deep hypnosis. These relative words (light, medium, deep) refer to the level the CF has been bypassed. This is called the level of hypnosis, also known as depth of hypnosis. It is an important factor to know, and each hypnotist must know how to check it while hypnotizing somebody. A hypnotist must try to get the client to the deepest level as much as possible.    2.      It establishes the acceptable selective thinking. This is as important too (that’s why it is included in the definition itself). Simply it says that the client in hypnosis is only accepting what he is really ready to accept. That means a hypnotist cannot change a person by giving instructions that the client is not ready to accept or belief. For example, you cannot make a person kill another person by hypnotizing him – leave such scenes only to movies.The reason for this is that still the CF exists subtly. There may be some other techniques that can actually make a person do things he would not have loved to do if he were conscious (like brain washing, covert hypnosis). Yet, those are not covered in this book, and if the client knows he is being hypnotized, and then it is guaranteed the client DOES NOT accept suggestions he is not willing to comply with.That is a relief – you do not have to be afraid of being hypnotized at least for fun. Therefore remember the following important facts.·         You cannot be hypnotized by force. One may say he is going to hypnotize you without your consent. Don’t be afraid; challenge him to do it, and you keep confident, and relaxed. He cannot!


·         If you give your consent to be hypnotized, then most probably you will get into hypnosis. Still, the hypnotist cannot give suggestions to do say or do things you don’t like to do. You will not be embarrassed if you really do not want to comply with the suggestions. Even in hypnosis, the client is still IN TOTAL CONTROL.


·         The hypnotist cannot find your secrets in hypnosis. If you really do not want to reveal them, you can still keep them as secret even in hypnosis.


Due to above reasons, if a person cannot by hypnotized, at least one of following conditions exist.


    1.      She is afraid.

Fear is the number one foe of the hypnotist. She may be fearful because of various reasons. I am 100% sure, those reasons are baseless. They may have the fear because they do not have a correct understanding of hypnosis, and they think of scenes they have seen in movies. They may be afraid thinking that their well-kept secrets be revealed; or they may “be stuck in” the hypnosis for the rest of their life; or their body may be possessed by some spirits/demons. However, all of these claims are absolutely false.    2.      She is doubtful.

If she has doubts on the hypnotist or hypnosis itself, then she is a hard case again. You have to get their trust in you. Act, Say, and Think Professional. Nobody likes to be a toy of another. Fair enough?Actually this fact is very crucial. Do not underestimate it. You may think that after hypnotizing some person you can change her belief system. NO WAY! Unless she is willing to change it, a hypnotist cannot do anything about it. The only thing that could happen is that she might find it out suddenly whilst in hypnosis and get out of the hypnosis. From that moment on, she may lose trust in you and you would never be able to hypnotize her again.It may be possible to change one’s belief system and things the client is not willing to change without her consent. This is done in another variety of hypnosis which is called covert hypnosis. Here, the person does not know that he is being hypnotized even. It happens without her knowing and awareness. Therefore, it has to be done in subtle ways. The covert hypnotist here does not get any cooperation from the hypnotee, so it is challenging. However, it cannot be done in the normal standard (and professional) hypnosis process that you are going to learn in this book.


Now you can understand that for a successful hypnotic session, the hypnotist must expel fear and doubt from the client’s mind. I will explain in a moment how to do it nicely and simply.

Hypnosis is clearly not an instance of meditation or vice versa. They are completely different. I must stress here that meditation on its own is such a wonderful soothing medicative experience. Meditation brings you lots of benefits. Anybody can meditate; no formal training is needed. Meditation does not bypass the CF, nor does it give any suggestions to the mind as usually happening in hypnosis. It just tranquilizes the mind, and thus lowers stress and improves personal well-being. Hypnosis too can bring you calmness in mind, and that is why some people see them as same.
Hypnotic suggestions


In hypnosis, everything happens through your voice. The client just keeps listening to your talking (voice), and sometimes the client is asked to give some answers to your questions. The “good directions” the hypnotist gives to the client in hypnosis is called hypnotic suggestions. In a hypnotic session, there are two types of suggestions.


Pre-hypnotic suggestions


These are the statements you deliver by your voice to put the client into hypnosis. While the client is listening to them, she is gradually going into hypnosis. 


Not only that, usually you should try to bring her into the deepest possible trance (we call it deepening). To achieve that, again you give suggestions, and these suggestions also come under pre-hypnotic suggestions.


The process of giving pre-hypnotic suggestions in order to hypnotize somebody is called induction. There are many techniques of induction, such as progressive relaxation, fixation, fascination, pendulum swinging, Elman induction, etc. Most of the induction methods are very old (ineffective “old fashioned”), and has drawbacks mentioned earlier. One of the best modern highly effective and efficient induction techniques is Elman. I will teach it in a moment.


Post-hypnotic suggestions


If I ask “why do you hypnotize somebody?”, I may get two possible answers. One answer would be like “just for fun and entertainment”. Another may answer like “to mitigate some problem”.  Either answer is valid and good. However, the latter answer is more serious.


With pre-hypnotic suggestions, the client is now in hypnosis. Next, the hypnotist has to give further suggestions to her subconscious mind to make the difference (that is, to solve her problem). These suggestions are called post-hypnotic suggestions.


The post-hypnotic suggestions are very seriously important because these suggestions are going to make huge effect on the client’s life. These suggestions may linger in her subconscious mind for years (and the impact may last a life time). Therefore, post-hypnotic suggestions have to be carefully prepared. Usually the hypnotist has the list of these suggestions prepared before the client is put into hypnosis. This list of post-hypnotic suggestions is called the hypnotic script or patter.


As you can see writing a script is a serious business. I will teach how to write best scripts. Otherwise, you may have to buy them. When you become an experienced and well-read hypnotist you may do it without a script on paper. You may be able to make the suggestions instantly in your head.Pre-talk


The first step in hypnotizing a person for the first time in her life is to do the pre-talk. If the client has been hypnotized previously by you, then it is not needed. However, if she had been hypnotized not by you, then it is still better to do it. It may take around 10 minutes.


Actually, in a pre-talk, what you do is to describe (or explain) what hypnosis really is, how it works, how it is different from the descriptions in folklore and movie scenes. You have to describe and convince her. 


Even after a good pre-talk, if she still has fears and doubts, well, it is better to leave her. Do not knowingly attempt to fail in the end.

To do a good pretalk, you yourself must have a very comprehensive knowledge about hypnosis. However, I will note down below a sample pre-talk. You may memorize, or make some alterations and adapt it, or else make a brand new original one on your own by understanding the points in this sample pre-talk.Induction


We learned earlier that the set of instructions/suggestions given by the hypnotist to the client is called the induction. There are a lot of inductions, and we are going to learn the very famous and effective one called Elman induction. There are several characteristics any induction should have, and I will talk about them later. First let’s see the script.


Elman Induction Script


All right… What you have to do is to simply listen to me, and to do what I am telling you. Don’t try to focus on other sounds and things except my voice.


Okay… Now take a deep breath slowly… that’s right… Now slowly exhale it… [If she does it quickly tell her to do it slowly]… that’s right… again take a deep breath sloooooowly, and hold it for a few moments… [Now you wait two or three seconds; don’t have to keep looking at a watch] Now slowly exhale, closing your eyes. Let your whole body relax as much as possible, and feel that relaxation…


That’s right… Now focus your attention on your eyes… Relax those muscles in and around your eyes… Yes… Let them relax till those muscles become so relaxed that they can’t open up. 


Yeah… That’s right… If you have really relaxed those muscles around the eyes, you cannot open your eyes. As long as they are relaxed like that, those muscles won’t work. Yeah… eyes and the muscles around the eyes are so relaxed and you can feel it now.


If you are sure that you have made those muscles relax, now check that you really cannot open your eyes. [Now let her try opening her eyes for two seconds. Most probably she will be struggling to open them, but will fail. Keep looking at her eyes. Don’t give her more than two or three seconds because very soon she will be able to open her eyes. Sometimes, she may open her eyes as soon as you say it. Then she may be a hard case. Here she still might have doubts or fears; or you may have to use another induction method. However, in such a case, you may continue to do the rest of the induction telling her to close her eyes again, as if nothing wrong happened.]


Very good… Now I want you to spread that relaxation in your eyes throughout your whole body… that’s right… You are doing good… Let that feeling of smoothing refreshing relaxation and limpness flow from your top of head to your tip of toe… Yes, let your whole body feel it… that’s right…


So good… Now let’s increase this current level of physical relaxation further. In a moment, I am saying to you to open your eyes and close them… Then you will open your eyes and close them… Just when you close your eyes, it will be a hint to your body to let you feel at least ten times the relaxation you are in now. Yes… you will feel ten times the relaxation… It is very easy to do… Just love to have it… love it… It automatically happens… 


Okay… Now open your eyes… [She should open her eyes now. If she does not, you say “open your eyes now” with a somewhat strong voice. If she still does not say “I told you to open the eyes for a moment; you must do what I am telling you; right?; Just because I tell, you can open your eyes now; okay, open your eyes”. She will open her eyes. Remember that a stronger voice does not mean like you are angry. You must not get angry or show anger to the client in any way. It’s the stupidest thing to do. Make sure there is nothing distracting in her vision when she opens eyes. Or else place your palm in front of her eyes before she opens it so only your palm she can see. Do not ever touch your hand on her face while doing this. ]


Now close your eyes; let your whole body feel at least ten times the relaxation you currently have… You now feel that the refreshing relaxation going all over your body… yes… feel it. Excellent… [After her opening eyes, don’t let her be for more than a second or so with open eyes. Tell her to close. She will. If you were holding your palm in front of her eyes, you can lower your palms slowly while you say to close her eyes, and it would work like a hand gesture to close it too]


All right… You are already in a good relaxation, and you can feel further relaxation… You can go deeper… Again like we did earlier, in a moment I am telling you to open and close your eyes, and when you do it, you will feel two times the relaxation you are currently having.


Okay… Open your eyes… [Wait a second] Close your eyes, and let your body feel two times the relaxation you are having now… Go deeper…. [This time too, you can hold your palm as described earlier]


Okay… let’s do it one more time, and go to a deeper relaxation. In a moment I am saying to you to open and close your eyes, and you will feel at least twice the relaxation you are having now. Open your eyes… Close them, and let you relax your body deeper and deeper… Very good… You are doing fine…


You are now deeply relaxed. As long as you keep that relaxation in your body, you cannot move your body, and your muscles are limp…


In a moment, I am going to hold your right hand a little bit up and let it fall back on your lap… [You said “right hand”, so remember to hold the right hand] If you really followed me, and if you really wanted to feel the relaxation, when your hand drops like that, your body should have been relaxed so much that your hand would be limp and heavy and falls down on your lap like a piece of rock or wood falls down. Yes, your hand should have been relaxed and limp to that much level. Don’t try to help me. Leave to me the task of lifting your hand. Your hand should be heavy and limp.


Okay, now I lift up your hand and let it fall on your lap like this… [You do it while saying it. While lifting her hand you can feel if she tries to help you or resist the lifting. Then say to her not to help or resist it, and just relax them; say to her “don’t help/resist to lift your hand; let me do it; you just let it relax and be limp like a piece of wood”. While saying it you just slowly swing her hand side to side by her wrist. Keep repeating it while doing this till her hand becomes limp and lifeless. If she still shows no relaxation after a few attempts, go back to the previous stage of opening and closing eye without hinting her that she has not been successful. If she did it in the first attempt, then you can go to the next level. Otherwise, do this on her other hand too before going to the next level.]


Hmm… You are now in good state of relaxation… fantastic… Let that relaxation go deeper and deeper… Let’s now go to a deeper mental relaxation just as you are having a deeper physical relaxation. Actually, you are already in a good state of mental relaxation. Physical relaxation and mental relaxation go hand in hand. They help each other. So, let’s increase your mental relaxation further…


You proved you can go to a deeper physical relaxation. Likewise, you can go to an even deeper mental relaxation. In a moment, I am telling you to slooooooooowly count backwards… like… 100… 99… 98… 97… and so on… loud enough for me to hear. [Here, when you pronounce the numbers, you should act it out in the way she is supposed to count. I suggest taking two or three seconds for counting each digit. If she counts too quickly, tell her to do it slowly.]


When you say each number, let your mental relaxation go deeper at least as twice as it was before the number counting… You can do it… After each count, your mental relaxation goes deeper and deeper, and after a few counts, you will be so much relaxed that you will automatically forget the counting too. Yes, maybe at the count of 95 or even before you will be forgetting the counting and numbers, and you will be just experiencing the relaxation only. Actually, that is what I want… 


Okay… Now start counting backward from 100… slooooowly…. [Now she will say 100. Once she says or murmurs the number, you just say “double the mental relaxation”. She will say/murmur the next number 99. If she is quick, tell her to slow down. Once she says the number, you say “double the mental relaxation”.  You must further say to her “let the numbers be forgotten… forget the counting… relax your mind”. Remember that the client will wait till you finish your instructions, and will say the next number. She will say the next number. Now you say “double the mental relaxation… let them be forgotten”. Use the word “them” instead of “numbers” from this moment on. She will be counting a number or two further, and then she will stop. However, if you feel like she would be counting without stopping, then after around 94, you give her a strong instruction like “double the mental relaxation… forget the numbers and forget the counting… let them become smaller and thinner… expel the numbers from your mind… let your mind and body feel the refreshing relaxation… focus on that relaxation only…” If she still goes on to count, it is better to stop the induction gracefully and use another induction on her. If she did it perfectly, then it is the end of a successful induction.]Regression

Regression is a wonderful hypnotic experience. Here the client is “taken to the past”. Some mistake it as going back to a past life. No, it is not. Everything that happens in hypnosis does happen in this life. I do not know whether past lives and future lives exist as a matter of fact.

In a regression, the client is taken to the past along her memory lanes. Most of the memories are lurking in the subconscious mind even without you conscious knowing and awareness. Regression wakes up those memories too. Therefore, this “time traveling” experience can be vivid, exciting, and fun.

Memories are not constant. Brain activity is a set of chemical reactions. They may fade and weaken. That essentially means your memories may not reflect the real experience. Your past memories may not be true; they might have been modified automatically without your knowing. It’s not your fault. Therefore, when regression is used to find out the past memories, remember they may not be accurate. Do not get the false conviction that you find true evidence/memories by regression.

Moreover, the client in hypnosis creates stories. Yes they do it. They would fill the gaps in faded memories with fabricated stories. You may not even notice it. They may not do it to deceive others. They have the discretion, so they may not reveal the real truth and instead give a modified account on purpose.

You can take the client back in time as far as you like. That means you can take her to her infancy, or to a time when she was still in the womb of the mother, or even to a previous life. When the client is taken to a past life, regression is known as “past-life therapy”.

However, it is not really going back to a past life. Some may believe in past life and regressing to a past life. As for me, it is just a model or mechanism where the mind creates episodes with its creativity. I do not want to create a holy war here (whether there is past life or not), so I leave it to you.

Not only that, you can take a client to a future time with hypnosis. It’s called progression. Now you can understand that regression and progression are not about real past or future lives. However, regression can be effectively used for therapies. It is indeed a technique of hypno-analysis.

Apart from being used as a therapeutic purpose, regression can be used for entertainment. This is called recreational regression

Even though the purpose of this book is not to teach hypnosis for therapy, I will briefly describe how regression can be used for a remedy.

Take for example a case of a phobia – a phobia of darkness. The person who is having the phobia of darkness got it in one time of his life. Didn’t he? So, when she comes to get a remedy for it, the hypnotist may regress her to that time/occasion in the past. Then she is made to look at the situation logically and rationally. Most of the time, at that particular moment in the past, the person would not have a right awareness of the incident and that’s why he is having a phobia, but now she is guided to look at it in different angles. Thus, the irrational fear can be removed, and the phobia is cured. Furthermore, to cement the remedy tight, the client is also given direct suggestions after the regression.

The deeper the client is in, the more dramatic and the more effective the regression becomes. If the client is not in a deeper state when he regresses, he might just recall the incidents of his past. He would be recalling the chain of actions as if he is re-telling a film he watched previous day. Often he would be describing it in past tenses (like, “… the thief looked at me, and I got frightened…”). Because it is just a remembering, he does not get afraid or excited now. His breathing will be normal.

However, if he is in a deeper state, he would not just recall it, but rather re-experience it. It is like really happening right now for him. Therefore, he describes it in present tense (like “… the thief is now looking at me, and I am so afraid…”). He can be afraid and excited. His breathing rate may increase. His voice may change. He may tremble. If the past incident had been so excited or frightened, then he would get into an abreaction even.

Roughly there are two main ways of doing a regression. You may guide the client directly to a single incident in the past. Or you may guide her to go back to a certain time in the past. These two ways have their own benefits, and of course you can mix them too.


https://www.amazon.com/dp/1983231568

Comments

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,